Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Obec Rovňany, región Novohrad, ležia v južnej časti Slovenského rudohoria na nive širokej doliny Ipľa, severne od okresného mesta Poltár, vzdialená 4 km. Nadmorská výška 235 m v strede obce, 230 – 432 m n.m. v chotári. Ku obci patria miestne časti Bukovinka, Hrabovská, Kúpeľ a Vinica.
Nové územné členenie Slovenskej republiky vykonané v roku 1996 pričlenilo Rovňany do novo vzniknutého okresu Poltár. Podľa počtu obyvateľov je okres Poltár šiesty najmenší a podľa zaľudnenia piaty najredšie osídlený okres Slovenska.

Chotár obce sa rozprestiera na rozhraní Lučenskej kotliny a Cinobanského predhoria.
Podnebie je mierne. Priemerná ročná teplota je okolo 8ºC, ročný priemer zrážok 700 mm.
Hlavnou riečnou osou je Ipeľ, ktorého dĺžka na území Novohradu je asi 102 km. Územie Rovňan patrí do jeho horného toku. Rieka Ipeľ prináša hojne stavebného piesku. Z neho je upravený „mlynský potok“ na ktorom sú vybudované tri hate. Prevládajú ihličnaté lesy. Rovinný chotár tvoria kryštalické bridlice, štrky, piesky, íly poltárskej formácie a na nich uloženiny Ipľa. Chotár obce je väčšinou odlesnený.

V druhej polovici 19. storočia sa utvorila železorudná banská oblasť, ktorá zasahovala aj do katastrálneho územia Rovňan.
V Rovňanoch meteorologická stanica zrážkomerná, doplnková v nadmorskej výške 238 m, miesto však už patrí geomorfologicky do Lučenskej kotliny.

V katastri sa nachádza chránená krajinná oblasť Rovnianska gaštanica. Založená bohatšími majiteľmi pozemkov začiatkom 18. storočia na podporu poľovnej hlavne čiernej zveri. Pamätá už päť generácií ľudí. Ide o územie s areálom výskytu starých jedlých gaštanov (50 – 60 mohutných starých stromov aj 200 rokov starých) o výške 20 – 25 metrov, s obvodom 1,3 metra od 3 – 5 metrov. Objekt predstavuje významné biologické, ekonomické, krajinársko-estetické a kultúrne hodnoty.

V priestore medzi Rovňanmi a Zeleným na lúkach pri Ipli sa vyskytuje chránený rastlinný druh Korunka strakatá. Územie bolo vyhlásené za chránené nálezisko. Pri meliorovaní pozemkov bola táto rastlina zničená. O jej záchranu sa pokúsili pracovníci Drobnej prevádzkárne pri MNV v Uhorskom, vybrali cibuľky a rozdali občanom, aby ich zasadili v záhradách.

Krajinný komplex Salaš – Háj – Rovňanský vrch tvoria svojrázne biocenózy starých dubov s bohatými formáciami krovín. Nachádza sa tu aj bohaté zastúpenie fauny aj flóry.

V obci sa nachádzajú aj dve kultúrne pamiatky:
Kúria – postavená roku 1713, prestavaná 1767, prefasádovaná v 1. polovici 19. storočia v empírovom slohu. Je to jednopodlažný pozdĺžny objekt s dvoma arkádami vo dvore a so stĺpovou loggiou do záhrady. Priestory sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami a korýtkovými klenbami. Na kamennom vstupnom portáli sa nachádza erb s letopočtom prestavby 1767.

Kostol – evanjelický a.v. z roku 1896, úplne prestavaný a zmodernizovaný v roku 1937. Je to sieňová stavba s vežou v priečelí.