Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

V povojnovom období vznikli okresné a miestne osvetové rady na čele s osvetovými a knižničnými inšpektormi. N základe uznesenia zboru povereníkov z roku 1952 a uzneseniami vlády z 1953 sa začali budovať okresné osvetové domy a v obciach obecné besedy, ktoré vyvíjali všestrannú osvetovú činnosť.

Obecná knižnica bola založená v roku 1924. Bolo v nej uložených 153 knižných titulov a mala 38 čitateľov. 12. januára 1940bola slávnostne otvorená novozriadená verejná čitáreň. V roku 1957 v nej bolo uložených 650 zväzkov kníh, počet stálych čitateľov bol 76. Pod vedením Ľudmily Račkovej bola v roku 1976 knižnica v Rovňanoch vyhodnotená vo svojej kategórii ako najlepšia v okrese a v roku 1977 získala ocenenie „Najlepšia knižnica v kraji“. V roku 1990 preberá knižnicu knihovníčka Monika Račková. Knižnica má 47 čitateľov a 3023 zväzkov kníh.

4. októbra 1930 sa v Rovňanoch konala jazdecká slávnosť poriadaná Sedliackou jazdou okresu Lučenec. Rovňanci ukázali dobré sedliacke kone. Z článku „Dopis z Rovnian“ z Národného týždenníka z roku 1934 sa dozvedáme, že v obci boli každoročne konané dve divadelné predstavenia, ktoré zahrala mládež združená v miestnej jednote Slovenského roľníckeho dorastu za pomoci ľudovýchovného pracovníka. Vo februári bol pre dievčatá a ženy usporiadaný gazdinský kurz. Na ukončenie sa konala výstavka pečiva a rozličných kuchárskych špecialít a „fantázií“. Pri príležitosti ukončenia kurzu, bol usporiadaný „Čajový spoločenský večierok“ so zábavným programom.

V roku 1940 si z bývalej modlitebne miestne združenie evanjelickej mládeže upravila kultúrnu sieň so stálym javiskom. Svojmu účelu bola slávnostne odovzdaná 5. mája.

7. marca 1943 sa miestna SEM zúčastnila divadelných pretekov s divadelnou hrou „Ženský zákon“, na ktorých obsadili I. miesto. Vo februári 1947 sa predstavili divadelnou hrou „Náš pán minister“, s ktorou na okresnej súťaži získali I. miesto a dostali odmenu za najlepšie predstavenie vo svojej skupine. Kultúrny dom bol odovzdaný do užívania v roku 1951. V kinosále sa pravidelne premietali filmy. Mládež sa predstavila rôznymi divadelnými hrami. Veľkými spoločenskými udalosťami boli i maškarné plesy, ktoré sa organizovali každoročne vo februári v kultúrnom dome.

V obci od roku 1990 zabezpečuje kultúrne akcie kultúrna komisia. V roku 1993 pri príležitosti Dňa detí bolo na „Studničke“zábovno-športové popoludnie. V zime sa prevádzajú akcie pri príležitosti príchodu Mikuláša. Po veľmi dlhej dobe sa uskutočnilo i silvestrovské posedenie občanov obce.

V obci sa každoročne koná i stavanie mája a diskotéky. V roku 1998 pracoval v obci klub „Slnečnica“. Bol zameraný na prácu s deťmi. Organizovali sa výlety do prírody spojené s kreslením. Nacvičili divadielko „Bosorácka škola“. Organizujú sa posedenia v knižnici spojené s premietaním rozprávok a besedami o knihách. Rok 1999 bol vyhlásený za „Rok seniorov“. O polnoci roku 1999 sa na námestí stretli obyvatelia obce, aby pri ohňostroji a šampanskom privítali Nový rok 2000.

DHZ

Už v roku 1776 mala obec Rovňany vo svojom inventári hasiace pomôcky: 13 rebríkov, 1 hák, 8 motýk, 6 drevených vedier a 10 faklí. 21. mája 1927 bola v obci založená Požiarna polícia.
V roku 1934 vypukol na Pažiti veľký požiar, a tá celá vyhorela. Hasičský zbor mal v roku 1933 - 24 členov. 17. mája 1937 pri príležitosti odovzdania 20 krojov rovnošaty miestnym dobrovoľným hasičom, sa konala hasičská slávnosť v obci. Obec zažila i niekoľko väčších požiarov, najmä na majetku JRD a Výskumnej stanice.

Dňa 15. mája 1994 pri príležitosti 70. Výročia založenia PO v obci, zorganizovali požiarnici v spolupráci s OÚ okresnú súťaž požiarnikov pri Ipli. V roku 1996 dostal dobrovoľný hasičský zbor ďakovný list za účasť na súťaži požiarnych družstiev v Málinci, kde sa umiestnil na 8. mieste. V roku 1999 obec zakúpila nové rovnošaty.