Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

Od prijatia kresťanstva v našej krajine bolo školstvo v starostlivosti cirkvi. Už kráľ Štefan I. nariadil, aby bola pri každej fare škola. Preto sa aj vyučovanie obmedzovalo predovšetkým na náboženstvo a až v druhom rade na čítanie, písanie a základné počtové úkony.

Z údajov z roku 1900 sa dozvedáme, že v Rovňanoch bola Evanjelická ľudová škola. V 6 triednej zmiešanej škole bol vyučovací jazyk maďarský.

Za I. ČSR bola od roku 1922 zavedená osemročná školopovinnosť. V školskom roku 1923/1924 navštevovalo školu 39 žiakov. Zavedený bol 7. ročník a dva nové predmety – občianska náuka a ručná práca.

1. septembra 1930 sa v obci kládol základný kameň pre novú jednotriednu školu. Posviacka školy bola slávnostne prevedená 4. októbra 1931.

V školskom roku 1936/1937 navštevovalo Evanjelickú ľudovú školu v Rovňanoch 43 detí. Od 1. septembra 1941 je škola premenovaná na školu obecnú.
Počas frontu bola v škole poľná nemocnica. V škole sa po odstránení škôd začalo vyučovať 12. februára 1945. V máji 1945 bola cirkevná škola v Rovňanoch poštátnená.

V školskom roku 1945/1946 boli žiaci od 6. ročníka povinní chodiť do Štátnej meštianskej školy v Poltári. V školskom roku 1948/1949 bola škola premenovaná na Národnú školu.

V školskom roku 1954/1955 bola škola už len štvortriedna, čím ubudol aj počet žiakov. Založený bol „Mičurínsky krúžok“, žiaci sa zúčastňovali poľnohospodárskych brigád na JRD, čistili lúky a školskú záhradu, dvor a okolie školy, upravovali stromy. Zbierali žalude, gaštany, slivky vo vinici, podieľali sa na zbere železného šrotu, papiera, pomáhali pri skrášľovaní obce.

Dňom 31. augusta 1980 sa Základná škola v Rovňanoch ruší a žiaci prechádzajú do plno organizovanej Základnej školy v Uhorskom. V roku 1995 navštevovalo ZŠ v Poltári 22 detí. Materskú školu navštevovali deti v Uhorskom a v Ozdíne.